STATUT

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

 

 Warszawa 2001
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.

 

§ 1

 Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG) zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem.

 

 

§ 2

 Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest m.st. Warszawa.

 

§ 3

 Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 Towarzystwo może powoływać i rozwiązywać oddziały. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną. Mają one charakter terytorialny lub w wyjątkowych wypadkach tematyczny. Zgodę na rejestrację Oddziału wydaje Zarząd Główny stosowną uchwałą.

 

 

§ 5

 1.     Zarząd Główny posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Geograficzne”. W środku pieczęci umieszczony jest znak Towarzystwa.

2.     Zarząd Oddziału może posługiwać się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Geograficzne”. W środku pieczęci napis: Oddział...............

 

§ 6

 

Towarzystwo posiada odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 7

 Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

 

II. Cele i środki działania.

 

§ 8

 Towarzystwo jest organizacją o charakterze naukowo – zawodowym, reprezentującą geografów polskich.

 

 

§ 9

Celem działalności jest:

1)    działanie na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii,

2)    upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju,

3)    szerzenie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku geograficznym,

4)    podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych członków,

5)    ochrona pozycji zawodowej geografów,

6)    popierania osiągnięć naukowych, dydaktycznych i racjonalizatorskich członków Towarzystwa.

 

 

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1)    inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

2)    podejmowanie podróży i wypraw badawczych oraz wycieczek naukowych w kraju i zagranicą,

3)    współdziałanie z organami państwowymi, społecznymi i prywatnymi,

4)    współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i zawodowymi w kraju i zagranicą w zakresie rozwoju nauki, dydaktyki i praktycznych zastosowań geografii; udział w kongresach oraz zjazdach krajowych i zagranicznych,

5)    organizowanie zjazdów, konferencji naukowych, zawodowych i dydaktycznych, kursów i seminariów,

6)    organizowanie odczytów naukowych i popularyzacyjnych, pokazów filmowych oraz stosowanie innych form szerzenia wiedzy geograficznej,

7)    wydawanie publikacji naukowych, zawodowych i popularyzacyjnych, prowadzenie wymiany wydawnictw i gromadzenie zbiorów, organizowanie wystaw i przeglądów dorobku naukowego,

8)    organizowanie konkursów i olimpiad szkolnych oraz konkursów prac magisterskich i doktorskich w zakresie wiedzy geograficznej i ochrony środowiska,

9)    organizowanie i przeprowadzanie fachowego opiniodawstwa dla władz i instytucji i podmiotów gospodarczych,

10)   pomoc w pracach studenckich kół naukowych geografii,

11)   popieranie krajoznawstwa,

12)   rozwijanie działalności przez tworzenie komisji, klubów, zespołów zainteresowań itp.

 

§ 11

 Towarzystwo ma prawo nadawania medali oraz odznak honorowych.

 

 

§ 12

 Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

  III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

 

§ 13

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)    zwyczajnych,

2)    honorowych,

3)    wspierających.

§ 14

 1.     Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel polski, który na podstawie pisemnej deklaracji, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału.

2.     Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny lub honorowy.

3.     Członkiem zwyczajnym może również obywatel obcego państwa przyjęty przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji; członek taki ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4.     Każdy członek może należeć tylko do jednego Oddziału Towarzystwa.

 

 

§ 15

 Członek zwyczajny ma prawo do:

1)    czynnego i biernego wyboru do  władz  Towarzystwa,

2)    udział w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych, kursach i seminariach,

3)    działania w komisjach problemowych oraz korzystania ze zbiorów Towarzystwa,

4)    noszenie odznaki Towarzystwa.

  

§ 16

Członek zwyczajny jest obowiązany:

1)    przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2)    uczestniczyć w działalności Towarzystwa oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,

3)    regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

§ 17

 1.Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:

1)    wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału,

2)    uchwały Zarządu Oddziału o skreślenie z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres 1 roku, pomimo pisemnego upomnienia,

3)    prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa,

4)    uchwały Zarządu w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  pospolite.

1.     Od orzeczenia o wykluczeniu z Towarzystwa oraz  wydanego w trybie § 17, pkt. 1, ppkt 4 przysługuje prawo odwołania się, złożonego na piśmie za pośrednictwem Zarządu Głównego, do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

2.     Osoby, które wystąpiły lub zostały skreślone, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie nie wcześniej, niż po upływie jednego roku od daty wystąpienia lub skreślenia, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich, przypadających na dzień ustania członkostwa, natomiast osoby skreślone z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu, po upływie okresu kary.

 

 

§ 18

1)    Członkami honorowymi mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej lub państw obcych szczególnie zasłużeni na polu geografii i nauk pokrewnych lub w działalności na rzecz Towarzystwa.

2)    Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

3)    Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego

4)    Członkowi wyjątkowo zasłużonemu dla PTG może być nadana godność honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

5)    Godność honorowego Przewodniczącego PTG nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów PTG na wniosek Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

  

§ 19

1.     Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych; są zwolnieni od obowiązku opłacenia składek.

2.     Członkowie honorowi, obywatele państw obcych nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

3.     Honorowy Przewodniczący PTG ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 

§ 20

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa.

§ 21

 1.     Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela w zebraniach kół, klubów i oddziałów Towarzystwa , zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski oraz korzystać z poradnictwa.

2.     Członek wspierający zobowiązany jest regularnie wywiązywać się deklarowanych świadczeń oraz przestrzegać uchwał władz Towarzystwa.

 

§ 22

 Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

1)    dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa,

2)    skreślenia z listy Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą zadeklarowanych świadczeń za okres przekraczający 1 rok,

3)    likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

 

IV. Władze.

 

§ 23

1.     Władzami Towarzystwa są:

1)    Walne Zgromadzenie Delegatów,

2)    Zarząd Główny,

3)    Główna Komisja Rewizyjna,

4)    Sąd Koleżeński.

2.     Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata; a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3.     Członkowie wszystkich władz pełnią swoje funkcje honorowo.

 

 

A.   Walne Zgromadzenie Delegatów

 

§ 24

 Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  

§ 25

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się co rok. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

1)    uchwalenie programów działalności statusowej  i finansowej Towarzystwa,

2)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4)    wybór przewodniczącego oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

5)    podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego,

6)    uchwalanie zmian statutu,

7)    uchwalanie wysokości składek członkowskich,

8)    podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez delegatów,

9)     podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.

 

§ 26

1.W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym udział biorą:

1)    delegaci oddziałów wybrani na walnym zebraniu oddziałów według klucza wyborczego, ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny,

2)    członkowie honorowi – obywatele polscy,

3)    członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział bez prawa głosowania inni członkowie Towarzystwa i zaproszeni goście.

 

 

§ 27

 

1.     Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, kiedy wymagana jest większość kwalifikowana, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2.     O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Zgromadzenia.

 

 

§ 28

 1.        Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów może być zwoływane z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 liczby oddziałów.

2.        Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3.        Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów musi zostać zwołane w okresie trzech miesięcy od daty prawidłowo złożonego wniosku w tej sprawie.

 

B.   Zarząd Główny

 

 

§ 29

1.     Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego PTG – wybieranego przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz 10 członków wybieranych również przez Walne Zgromadzenie Delegatów w odrębnym głosowaniu oraz przewodniczących oddziałów.

2.     Zarząd Główny wybiera ze swego grona 3 Zastępców Przewodniczącego PTG, Sekretarza ZG PTG i jego Zastępcę oraz Skarbnika ZG PTG i jego Zastępcę. Wraz Z Przewodniczącymi PTG tworzą Prezydium ZG PTG.

3.     Członkami Prezydium Towarzystwa nie mogą być prezesi oddziałów i inni członkowie zarządu oddziałów.

 

 

§ 30

1.     Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1)    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)    kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów,

3)    uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

4)    zatwierdzanie bilansu,

5)    powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Towarzystwa,

6)    powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych nadzorowanych przez jednego z zastępców przewodniczącego,

7)    ustalanie zasad powoływania członków do Głównego Komitetu Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej oraz zatwierdzanie składu osobowego tego Komitetu, a także zatwierdzania regulaminów jego działalności,

8)    desygnowanie przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Geograficznego do rad nadzorczych spółek, których akcjonariuszem jest PTG,

9)   ustalanie zasad polityki wydawniczej Towarzystwa oraz powoływanie redaktorów i komitetów redakcyjnych wydawnictw,

10) uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego, oddziałów, komisji oraz innych regulaminów wewnętrznych,

11) przyznawanie wyróżnień oraz odznak honorowych Towarzystwa, występowanie o nadanie odznaczeń państwowych lub honorowych innych organizacji,

12) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Towarzystwa,

13) podejmowanie uchwał w sprawie występowania oddziałów terenowych z wnioskiem o rejestrację.

2.     Zarząd Główny, na wniosek Prezydium ZG PTG, ma prawo w przypadku zmniejszenia swego składu z przyczyn niezależnych, do obsadzenia wakujących miejsc (nie więcej jednak niż 3) do pełnego składu osobowego, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.

 

§ 31

 1.     Zebrania Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący PTG lub jego zastępca przynajmniej raz na półrocze.

2.     Przewodniczący PTG lub jego zastępca obowiązany jest zwołać zebranie zarządu Głównego na żądanie 1/3 jego członków.

3.     Uchwały Zarządu Głównego są ważne, gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu zarządu Głównego, w tym przewodniczącego lub jednego z zastępców przewodniczącego oraz pięciu członków wybieralnych.

 

§ 32

 1.     Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.

2.     Uchwały Prezydium Zarządu Głównego są ważne, gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Głównego, w tym przewodniczącego lub jednego z zastępców przewodniczącego.

3.     Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 

 

C.   Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 33

1.     Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów, w składzie siedmiu osób, które w ciągu miesiąca od daty wyboru, spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2.     Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa.

3.     Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy zostaną uchwalone większością głosów, przy obecności co najmniej czterech członków Komisji, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, lub sekretarza.

 

§ 34

1.     Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności i składa odpowiednie sprawozdanie i wnioski Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.

2.     Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Głównego z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

3.     Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność komisji rewizyjnych oddziałów.

4.     Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.

 

 

D.   Sąd Koleżeński

 

§ 35

 1.     Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów, w składzie pięciu osób, które w ciągu miesiąca od daty wyboru, spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

 

§ 36

 

1.     Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy wynikłe między członkami w obrębie Towarzystwa.

2.     Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ważne, gdy zostaną uchwalone większością głosów, przy obecności co najmniej trzech sędziów, w tym przewodniczącego, lub jego zastępcy, lub sekretarza.

3.     Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się od Walnego Zgromadzenia Delegatów.

4.     Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

5.     Sąd Koleżeński składa sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

 

V. Oddziały PTG

 

§ 37

1.     Oddziały PTG powoływane są przez Zarząd Główny poprzez przyjęcie uchwały o powołaniu oddziału, w której ustala się nazwę oddziału, jego siedzibę, charakter (terytorialny lub tematyczny) oraz kwestie szczegółowe nie wymienione w statucie.

 

§ 38

 1.     Władzami Oddziału są:

1)    Walne Zebranie Członków Oddziału,

2)    Zarząd Oddziału,

3)    Komisja Rewizyjna Oddziału.

2.     Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które może być zwyczaje lub nadzwyczajne.

 

 

§ 39

 

Do kompetencji Walnego zebrania Członków Oddziału należy:

1)    uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów,

2)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4)    wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)    wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

 

 

 

§ 40

 1.     W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem decydującym udział biorą wszyscy członkowie, a z głosem doradczym zaproszeni goście.

2.     Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne, gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.

 

 

§ 41

 

1.     Zarząd Oddziału składa się z 5 do 7 osób wybranych na okres 3 lat, w tym z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i skarbnika.

2.     W razie potrzeby uzupełnienie składu Zarządu Oddziału odbywa się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, w drodze tajnych wyborów, do ważności których ma zastosowanie paragraf 40, ust. 2.

 

 

§ 42

1.     Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1)    opracowywanie programów działalności, planu wydatków i dochodów oraz sprawozdań z działalności statutowej i finansowej, i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oraz Zarządowi Głównemu. Zarząd Oddziału uprawniony jest do czynienia wydatków w ramach preliminarza, zatwierdzonego przez Zarząd Główny,

2)    zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału,

3)    wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzeń Delegatów i Walnych Zebrań Członków Oddziału oraz uchwał Zarządu Głównego,

4)    przedkładanie Zarządowi Głównemu protokołów Walnych Zebrań Członków Oddziału i sprawozdań Komisji Rewizyjnej Oddziału,

5)    przedkładanie Zarządowi Głównemu postulatów uchwalonych przez Walne Zebrania Członków Oddziału, wniosków o nadanie godności członka honorowego, odznaczeń honorowych oraz wniosków o wykluczenie z grona członków Towarzystwa,

6)    powoływanie i nadzorowanie działalności sekcji problemowych,

7)    powoływanie kół terenowych i nadzorowanie ich działalności.

2.     Uchwały Zarządu Oddziału są ważne, gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Oddziału, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

 

§ 43

1.     Sekcje problemowe są w oddziałach powoływane na okres 3 lat.

2.     W skład sekcji wchodzą członkowie Towarzystwa z terenu objętego działalnością oddziału, którzy zgłoszą chęć brania udziału w ich pracach.

3.     Członkowie sekcji wybierają spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 44

 

Komisje Rewizyjne Oddziałów liczą czterech członków. Odnośnie zasad ich działalności i ważności uchwał mają zastosowanie przepisy dotyczące Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 45

 

1.     Zarząd Oddziału w trybie uchwały może powołać koło terenowe. W uchwale określone są: nazwa koła, jego siedziba oraz kwestie szczegółowe nie wymienione w statucie.

2.     Członkowie Kół Terenowych na Walnym Zebranie wybierają spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 

 

VIII. Majątek i fundusze

 

§ 46

 Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

 

§ 47

Na fundusz Towarzystwa składają się:

1)    składki członkowskie,

2)    dotacje i darowizny,

3)    wpływy z wydawnictw i zjazdów naukowych,

4)    dywidendy,

5)    środki pozyskane w wyniku badań naukowych i ekspertyz.

 

 

§ 48

Zobowiązania majątkowe Towarzystwa podejmują za zgodą Zarządu Głównego przewodniczący i skarbnik lub w razie ich nieobecności dwie inne osoby, upoważnione przez Zarząd Główny do podpisywania pism w sprawach finansowych, rachunków i czeków.

 

 

IX. Zmiana Statutu

 

§ 49

 

 

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

 

 

X. Rozwiązanie się Towarzystwa

 

§ 50

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.